ശുചിത്വ ബോര്‍ഡ് - ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

Posted on Monday, July 12, 2021

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/drive/folders/18_Fijgl5mPu505YokOLYPz_nngDT7E2H?usp=sharing
Tags

E Tender Notice

Posted on Wednesday, June 16, 2021

നഗരസഭയിലെ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ/ പൊതുമരാമത്ത് / ജലസേചന വകുപ്പില്‍ രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കരാറുകാരില്‍ നിന്നും ഇ ടെണ്ടറുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Tags

ISO CERTIFICATION

Posted on Saturday, June 5, 2021

ഐ എസ് ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

                           https://drive.google.com/file/d/1JuMGrp9S_ps4YX0qQPpsmXeTECbhiIkm/view?usp=sharing

Tags