പാനൂര്‍ നഗരസഭ കാര്യാലയം- ആരോഗ്യ വിഭാഗം- ടെണ്ടര്‍ -

Posted on Thursday, February 25, 2021

tender2020 21 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പ്രൊജക്ട് നം 300/21 ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ശുചീകരണ ഉപകരണങ്ങല്‍ വാങ്ങിക്കുന്നതിന്  ഗുണമേന്മ ഉള്ളവ സപ്ലൈ ചെയ്യാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവരില്‍ നിന്നും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ടെണ്ടര്‍ ഫോറം വിതരണം                   05.03.2021 3 പി എം വരെ

ടെണ്ടര്‍ ഫോറം സമര്‍പ്പിക്കണ്ടത്        06.03.2021 3 പി എം വരെ

ടെണ്ടര്‍ തുറക്കല്‍                                06.03.2021 4 പി എം

Tags

പാനൂര്‍ നഗരസഭ -പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 പുതുക്കിയ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Thursday, November 12, 2020

പാനൂര്‍ നഗരസഭ -പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 പുതുക്കിയ  വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/drive/folders/177UNAZwRXg0aE0oSXasrSE-iN3ViWPZ0?usp=sharing

Tags

പാനൂര് നഗരസഭ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് -അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Friday, October 23, 2020

പാനൂര് നഗരസഭ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് -അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വോ‌ട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/drive/folders/1P5ScsJCwfC6w6vdyTPjbvQlbNNfGWcxK?usp=sharing

Tags

പാനൂര് നഗരസഭ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് -കരട് വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Thursday, October 1, 2020

പാനൂര് നഗരസഭ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് -കരട് വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ആയത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/drive/folders/1fFZzpZ7obRT9zyPC18NJ5HXzFzopD4aH?usp=sharing

Tags

പാനൂര്‍ നഗരസഭ -പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Wednesday, August 12, 2020

പാനൂര്‍ നഗരസഭ -പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

.......വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക......

https://drive.google.com/drive/folders/14GSDPyTb1jX5WR87q7aBqoFzyYLwwIKS?usp=sharing

Tags

പാനൂര്‍ നഗരസഭ -പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Wednesday, June 17, 2020

പാനൂര്‍ നഗരസഭ -പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വാർഡ് 1 മുതല് 40 വരെയുള്ള വോട്ടര് പട്ടിക കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

https://drive.google.com/drive/folders/1qMwbemrXt-Lul9oIIk13Cdv8DKTrnJvs?usp=sharing

Tags

പാനൂര്‍ നഗരസഭ -പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Monday, January 20, 2020

ഫാറം 3
(ചട്ടം 8 കാണുക)
കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

സ്വീകര്‍ത്താവ്,
പാനൂര്‍ നഗരസഭ 1 മുതല്‍ 40 വാര്‍ഡിലെ സമ്മതിദായകര്‍

Tags