വ്യാപാര സ്ഥാപങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ /പുതിയ ലൈസൻസ് - ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വിശദ വിവരങ്ങൾ

Posted on Thursday, January 20, 2022
image

വ്യാപാര , വ്യവസായ സംരംഭക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറ്റു സേവനങ്ങൾക്കും ലൈസന്‍സ്   -  പുതുക്കുന്നതിനും ,പുതിയ ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നതിനും സന്ദര്‍ശിക്കുക.

              https://citizen.lsgkerala.gov.in

 

 

 

 

 

1. അപേക്ഷയോടപ്പം ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട രേഖകള്‍ 

clickhere

 

2. അപേക്ഷയോടപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സത്യവാങ്മൂലം -മാതൃക

clickhere

3.സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തന സഹായി

clickhere

4ഇനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ,പട്ടിക

clickhere