സ്കൂളുകള്‍ അങ്കണവാടികള്‍ ഡിസ്പെന്‍സറികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നത്തിന് വാട്ടര്‍ ഫുരിഫയർ

Posted on Thursday, March 10, 2022

Tender/E Tender  Notice  

Click here

അധിക വിവരങ്ങള്‍ക്ക് https://etenders.kerala.gov.in വെബ്ബ് സൈറ്റിലോ, ഓഫീസ് പ്രവർത്തന സമയങ്ങളില്‍‌ 0490 2311340 നമ്പറിലോ ( പി 1 സെക്ഷനില്‍ )  ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.