വിലാസം

പാനൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
പാനൂര്‍ പി.ഒ
പിന്‍ 670692
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍  04902311340 ​
ഇ-മെയില്‍ :   panoormunicipality2015@gmail.com