പ്രൊജക്ട് നം 291/22 ബെയിലിംഗ് മെഷീന്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ - ഇ ടെണ്ടർ

Posted on Wednesday, March 16, 2022

വാർഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി 5 ബെയിലിംഗ് മെഷീന്‍ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഇ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളില്‍ നഗരസഭ ഓഫീസുമായി (04902311340) ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.